requestPaymentInitiation

Operacja requestPaymentInitiation wysyła żądanie płatności na daną kwotę do klienta o podanym username.

Zwykle to zapytanie jest wysyłane do klienta zalogowanego na Aplikacji Graficznej Użytkownika (GUI) lub aplikacji Billon na telefonie. Po otrzymaniu zapytania, na ekranie odbiorcy wyświetli się zapytanie, czy chce przesłać pieniądze.

Przykładowe zapytanie SOAP:

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ns1="ns1">
 <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
  <ns1:requestPaymentInitiation>
  <type>NORMAL</type>
  <amount>
   <amount>12000</amount>
   <currency>PLN</currency>
   <colour>0</colour>
  </amount>
  <seriesId></seriesId>
  <requestData>
   <username>aabc</username>
   <uniqueTransferId>Thu Apr 23 16:11:11 2015</uniqueTransferId>
   <title>item1 x 10</title>
   <description>
   </description>
   <channelInfo></channelInfo>
   <requestInvoiceData>NOT_NEEDED</requestInvoiceData>
   <requestDeliveryData>NOT_NEEDED</requestDeliveryData>
   <antiSpamCode></antiSpamCode>
  </requestData>
  <paymentContext></paymentContext>
  <peerLocation>
  <userName>aabc</userName>
  <userLocation>
   <machineIdHex></machineIdHex>
   <ip></ip>
   <tcp>0</tcp>
   <udp>0</udp>
  </userLocation>
  <buddyLocation>
   <machineIdHex></machineIdHex>
   <ip></ip>
   <tcp>0</tcp>
   <udp>0</udp>
  </buddyLocation>
  <confirmationCode1></confirmationCode1>
  <confirmationCode2></confirmationCode2>
  </peerLocation>
  </ns1:requestPaymentInitiation>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Przykładowa odpowiedź SOAP:

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ns1="ns1">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
   <ns1:requestPaymentInitiationResponse>
     <return xsi:type="ns1:vuiSoapTaskIdResponse">
      <requestStatus>SUCCESS</requestStatus>
      <requestStatusDescription>Request succeeded.</requestStatusDescription>
      <taskId>7M5M84KS4RM3FALBNUN2C51CLW</taskId>
     </return>
   </ns1:requestPaymentInitiationResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Odpowiedź klienta oraz status płatności można sprawdzić za pomocą zapytania getTaskStatus. W polu status możemy dostać następujące odpowiedzi:

status opis
PREPARATION przygotowywanie żądania
SEARCHING szukanie użytkownika w sieci
WAITING_FOR_USER_DECISION czekanie na decyzję użytkownika
TRANSFERRING transfer pieniędzy w trakcie, w polu progressPercent powinien być widoczny postęp transferu
FINISHED_OK transfer poprawnie zakończony
FINISHED_ERR transfer pieniędzy nie udał się
FINISHED_ERR_USER_REJECTED użytkownik odrzucił żądanie płatność
FINISHED_ERR_TOO_OFTEN Za dużo zapytań na raz
FINISHED_ERR_USER_NOT_FOUND nie znaleziono użytkownika (klienta) w sieci
FINISHED_ERR_INVALID_USERNAME nieprawidłowa nazwa użytkownika
FINISHED_ERR_USER_NOT_AUTHENTICATED użytkownik nie jest uwierzytelniony
FINISHED_ERR_INVALID_DATA nieprawidłowe dane płatności
FINISHED_ERR_TIMEOUT przekroczono czas oczekiwania
FINISHED_ERR_SELLER_LIMITS_EXCEEDED przekroczono limity sprzedawcy
FINISHED_ERR_BUYER_LIMITS_EXCEEDED przekroczono limity kupującego
FINISHED_ERR_CHANGE_MISMATCH błąd wewnętrzny
FINISHED_ERR_CANCELLED transakcja anulowana

Pole description służy do podania opisu transakcji (opis sprzedawanego towaru, dane stron transakcji). Jego format jest opisany na stronie PurchaseDescription. Przykładowa treść może wyglądać jak poniżej:

{
    "system_transaction_id": "13444",
    "merchant_unique_purchase_id": "5765",
    "amount": "10",
    "beneficiary_id": "",
    "sales_document_data": {
      "sales_document_id": "12355444",
      "sales_document_kind": "",
      "sales_document_date": "1429798271023",
      "trade_date": "1429798271023",
      "items": [
	    {
		   "item_id": "1",
		   "item_name": "item1",
		   "quantity": "10",
		   "unit_type": "type",
		   "unit_price_net": "10",
		   "amount_net": "10",
		   "amount_discount_net": "0",
		   "vat": {
		   "percent": "23",
		   "amount": "8"
		   },
		   "amount_gross": "12"
	    }
      ],
      "total_amount_net": "10",
      "total_amount_gross": "12"
     },
    "notes": "",
    "extra_json": "",
    "reserved": ""
   }

Parametry zapytania:

parametr typ opis
paymentContext string szczegółowe dane żądania
requestData paymentRequestData kwota do zapłaty
type string typ płatności (NORMAL, LIKE, LOVE)
amount billonAmount kwota która ma być do nas przelana
peerLocation billonUserLocation lokalizacja klienta w sieci, używana do szybszego odszukania (jeśli nie jest podana WUI będzie szukał użytkownika w sieci)
seriesId string nieużywane

Parametry odpowiedzi:

nazwa typ opis
taskId string id powstałego taska
requestStatusDescription string opis statusu
requestStatus string status wykonania zapytania

Możliwe błędy:

błąd opis
ERR_INVALID_PAYMENT_TYPE nieprawidłowy rodzaj płatności
ERR_INVALID_AMOUNT nieprawidłowa kwota
ERR_INVALID_SERIES_ID nieprawidłowy identyfikator płatności
ERR_INVALID_PEER_LOCATION nieprawidłowa lokalizacja peera
Czy ten artykuł jest dla Ciebie pomocny? Tak Nie

Jak możemy pomóc?