1. Wstęp
 2. Usługi internetowe
 3. Bezpośredni dostęp do panelu wypłat

Bezpośredni dostęp do panelu wypłat

Panel wypłat jest systemem do zarządzania listą wypłat. Jeśli jesteś nim zainteresowany, skontaktuj się z nami. Bezpośredni dostęp do panelu wypłat służy do dodawania list spoza panelu. W celu korzytania z niego należy zalogować się do panelu i w ustawieniach włączyć funkcję „Bezpośredni dostęp” (może ją włączyć tylko super admin). Po włączeniu zostanie wygenerowane hasło, które będzie służyć do autoryzacji przy Bezpośrednim dostępie.

Komunikacja w bezpośrednim dostępie odbywa się RESTowo metodą POST. Adres do komunikacji znajduje się w ustawieniach panelu po zalogowaniu na super admina.

Dostępne polecenia:

 • authenticate

Operacja służy do zweryfikowania płacącego. W odpowiedzi zwraca token do dalszej komunikacji. Token ważny jest przez 25 godzin. Zalecana wymiana co 24 godziny.

Wymagany JSON:

{
  "wui": "<merchant_app_name>",
  "directAccessPassword": "<direct_access_password>"
}
Parametry zapytania:

Nazwa

Typ

Opis

 

wui

string

Nazwa aplikacji sprzedawcy.

Wymagany

directAccessPassword

string

Hasło do bezpośredniego dostępu.

Wymagany

Przykładowe JSONy w odpowiedzi:

1.
{
  "status": "SUCCESS",   
  "token": "eyJsbGciOiJIUsI1NiIsInR5cCI6IkpXSGJ9.ey deOYW1lIjoicHJhY29kYXdjYS14eXoiLCJEaXJlY3RBY2Nlc3NQYXNzd29yZCI6ImdWNXoydXVHNVVnVDV6MnVGYWR5Z1Y1ejJ2VUN1UiIsImlhdCI6MTQ3NjA5sjQ2MSwiZXhwIjoxNDc2MTgyODYxfQ.G4aG14pVdqDnVqrbQAdXvxBpH8O8JRU84lN2Bu-4bDc"
}
2.
{
  "status": "ERROR",
  "err": "ERR_WRONG_PARAMETERS"
}

Parametry odpowiedzi:

Nazwa Typ Opis

status

string

Status wykonania zapytania. Możliwe odpowiedzi to „SUCCESS” i „ERROR”.

token

string

Token służący do weryfikacji w pozostałych zapytaniach. Ma ważność jednego dnia.

err

string

Rodzaj błędu.

Możliwe błędy:
Błąd Opis

ERR_WRONG_PARAMETERS

Niepoprawne dane.

ERR_DATABASE

Problem z bazą danych.

ERR_WUI_NOT_VALID

Funkcja bezpośredniego dostępu jest wyłączona, lub hasło/nazwa aplikacji sprzedawcy jest niepoprawna.

 • addNewList

Operacja służy do stworzenia nowej aktywnej listy i dodania do niej wypłat.

Wymagany JSON:

{
  "token": "<received_token>",
  "listName": "<new_list_name>",
  "currency": "<currency_ISO>",
  "payments": [
    {
      "userName": "<recipient_name>",
      "phoneNumber": "<phone_number>",
      "firstName": "<recipient_first_name>",
      "lastName": "<recipient_last_name>",
      "email": "<email>",
      "amount": "<amount>",
      "startDate": "<start_date_YYYY-MM-DD hh:mm:ss>",
      "endDate": "<end_date_YYYY-MM-DD hh:mm:ss>",
      "referenceId": "<reference_Id>",
      "description": "<description>"
    },
    {
      "userName": "<recipient_name>",
      "phoneNumber": "<phone_number>",
      "firstName": "<recipient_first_name>",
      "lastName": "<recipient_last_name>",
      "email": "<email>",
      "amount": "<amount>",
      "startDate": "<start_date_YYYY-MM-DD hh:mm:ss>",
      "endDate": "<end_date_YYYY-MM-DD hh:mm:ss>",
      "referenceId": "<reference_Id>",
      "description": "<description>"
    }
  ],
  "sendNotification": "<boolean>"
}
Parametry zapytania:

Nazwa

Typ

Opis

 

token

string

Token weryfikujący.

Wymagany

listName

string

Nazwa nowej listy.

Wymagany

currency

string

Waluta w formacie ISO 4217.

Wymagany

payments

array

Lista wypłat do dodania.

Wymagany

sendNotification

boolean

Określa, czy powiadomienia o wypłatach do odbiorców mają zostać wysłane. Działa tylko, jeśli funkcja powiadomień jest włączona. Domyślnie jest jako false.

Opcjonalny

Parametry payments:

Nazwa

Typ

Opis

userName

string

Nazwa odbiorcy.

Wymagany, jeśli identyfikujemy odbiorców po nazwie

phoneNumber

string

Numer telefonu odbiorcy.

Wymagany, jeśli identyfikujemy odbiorców po numerze telefonu

firstName

string

Imię odbiorcy.

Opcjonalny

lastName

string

Nazwisko odbiorcy.

Opcjonalny

email

string

Email odbiorcy.

Opcjonalny

amount

string

Kwota do odbioru.

Wymagany

startDate

string

Początek ważności odbioru wynagrodzenia.

Opcjonalny

endDate

string

Koniec ważności odbioru wynagrodzenia.

Opcjonalny

referenceId

string

Id wypłaty przydzielone przez pracodawce.

Opcjonalny

description

string

Opis do wypłaty.

Opcjonalny

Przykładowe JSONy w odpowiedzi:

1.
{
  "status": "SUCCESS",
  "payments": [
    {
      "username": "receiver001",
      "phoneNumber": "",
      "amount": "100",
      "unifiedPaymentId": ""
    },
    {
      "username": "receiver002",
      "phoneNumber": "",
      "amount": "100",
      "unifiedPaymentId": ""
    }
  ],
  "notificationStatus": "SUCCESS",
}
2.
{
  "status": "ERROR",
  "err": "ERR_PAYMENT_DATA"
  "additionalInfo": {
    "sentDataErrors": [
     {
       "paymentNumber": 0,
       "username": "receiver001",
       "phoneNumber": "",
       "errors": [
        {
          "column": "Amount",
          "errorMessage": "WARNING_INVALID_AMOUNT"
        }
       ]
     }
    ],
    "wrongMultiplyUsers": [],
    "usersWithDifferentData": [],
    "usersWithLimitOfPaymentAmountExceeded": []
  }
}

3.

{
  "status": "SUCCESS",
  "payments": [
    {
      "username": "receiver001",
      "phoneNumber": "",
      "amount": "100",
      "unifiedPaymentId": ""
    },
    {
      "username": "receiver002",
      "phoneNumber": "",
      "amount": "100",
      "unifiedPaymentId": ""
    }
  ],
  "notificationStatus": "WARNING",
  "err": "ERR_NOTIFICATION_SENDING",
  "additionalInfo": {
       paymentsWithNotSentNotifications: [
     {
       "userName": "receiver001",
       "phoneNumber": "",
       "amount": "100",
       "referenceId": "",
       "error": "sendByEmailFailed"
     }
    ],
    usersWithNotSentNotifications: [
     {
       "userName": "receiver002",
       "phoneNumber": "",
       "error": "noEmail"
     }
    ],
  }
}

Parametry odpowiedzi:

Nazwa

Typ

Opis

status

string

Status wykonania zapytania. Możliwe odpowiedzi to „SUCCESS” i „ERROR”.

payments

array

Lista dodanych płatności z nadanym „unifiedPaymentId„.

notificationStatus

string

Status wysłania powiadomień. Możliwe odpowiedzi to „SUCCESS”, „DISABLED” i „WARNING”.

err

string

Rodzaj błędu. W przypadku notificationStatus zawierającego „WARNING”, zawiera błąd wynikły z wysłaniem powiadomień.

additionalInfo

string

Dodatkowe informacje.

Możliwe błędy:
Błąd Opis

ERR_WRONG_PARAMETERS

Niepoprawne dane.

ERR_DATABASE

Problem z bazą danych.

ERR_TOKEN_IS_NOT_VALID

Token jest nieprawidłowy.

ERR_PAYMENT_LIST_NAME_IS_TAKEN

Nazwa listy jest zajęta.

ERR_PAYMENT_DATA_IS_EMPTY

Tablica payments jest pusta.

ERR_PAYMENT_DATA

Wypłaty w tablicy payments zawierają błędy.

ERR_NOTIFICATION_SENDING

Wystąpiły problemy z wysłaniem wszystkich powiadomień. Adnotacja: dodanie listy i wypłat zakończyło się powodzeniem.

AdditionalInfo błędu ERR_PAYMENT_DATA:

{
  "sentDataErrors": [
   {
     "paymentNumber": 0,
     "username": "receiver001",
     "phoneNumber": "",
     "errors": [
      {
        "column": "Amount",
        "errorMessage": "WARNING_INVALID_AMOUNT"
      }
     ]
   }
  ],
  "wrongMultiplyUsers": [],
  "usersWithDifferentData": [],
  "usersWithLimitOfPaymentAmountExceeded": []
}

Parametry:

Nazwa

Typ

Opis

sentDataErrors

array

Zawiera informacje, które dane w wypłacie są błędne.

wrongMultiplyUsers

array

Lista odbiorców, którzy występują wiele razy w tablicy payments, ale ich dane nie są ze sobą spójne.

usersWithDifferentData

array

Lista odbiorców, którzy nie mają spójnych danych z tymi zapisanymi w panelu.(odbiorcy byli wcześniej dodani do panelu)

usersWithLimitOfPaymentAmountExceeded

array

Lista odbiorców, którzy przekroczyli limit kwoty wypłat.

Parametry sentDataErrors:

Nazwa

Typ

Opis

paymentNumber

number

Liczba określająca, która wypłata zawiera błędy.

username

string

Nazwa odbiorcy.

phoneNumber

string

Numer telefonu odbiorcy.

errors

array

Lista błędów w wypłacie.

Parametry errors:

Nazwa

Typ

Opis

column

string

Określa, który z parametrów w wypłacie jest błędny.

errorMessage

string

Komunikat błędu.

Możliwe błędy w errors:

Błąd

column

Opis

WARNING_FIELD_CANNOT_BE_EMPTY

UserName / PhoneNumber

Pole nie może być puste.

WARNING_INCLUDES_FORBIDDEN_CHARS

UserName

Pole zawiera niedozwolone znaki.

WARNING_SUPERADMIN_CANNOT_BE_RECIPIENT

UserName

Superadmin nie może być odbiorcą.

WARNING_WRONG_PHONE_NUMBER

PhoneNumber

Niepoprawny numer telefonu.

WARNING_PHONE_NUMBER_IS_TAKEN

PhoneNumber

Numer telefonu jest używany przez innego odbiorcę. (identyfikacja po nazwie odbiorcy)

WARNING_USERNAME_IS_TAKEN

UserName

Nazwa odbiorcy jest używana przez innego odbiorcę. (identyfikacja po numerze telefonu)

WARNING_FORBIDDEN_CHARS_OR_DIGITS_IN_FIRST_NAME

FirstName

Imię odbiorcy zawiera niedozwolone znaki.

WARNING_FORBIDDEN_CHARS_OR_DIGITS_IN_LAST_NAME

LastName

Nazwisko odbiorcy zawiera niedozwolone znaki.

WARNING_INVALID_EMAIL_ADDRESS

Email

Niepoprawny adres email.

WARNING_INVALID_AMOUNT

Amount

Niepoprawna kwota.

WARNING_INVALID_DATE

StartDate / EndDate

Niepoprawna data.

WARNING_INVALID_DATE_FORMAT

StartDate / EndDate

Niepoprawny format daty.

WARNING_END_DATE_CANNOT_BE_PAST

EndDate

Data końcowa nie może być przeszła.

WARNING_START_DATE_HAS_TO_BE_EALIER

StartDateAndEndDate

Data początkowa musi być wcześniej niż data końcowa.

AdditionalInfo błędu ERR_NOTIFICATION_SENDING:

{
  paymentsWithNotSentNotifications: [
   {
     "userName": "receiver001",
     "phoneNumber": "",
     "amount": "100",
     "referenceId": "",
     "error": "sendByEmailFailed"
   }
  ],
  usersWithNotSentNotifications: [
   {
     "userName": "receiver002",
     "phoneNumber": "",
     "error": "noEmail"
   }
  ],
}

Parametry:

Nazwa

Typ

Opis

paymentsWithNotSentNotifications

array

Lista wypłat, o których nie zostały wysłane powiadomienia. (błąd z bramką sms lub email)

usersWithNotSentNotifications

array

Lista odbiorców, którym nie zostały wysłane powiadomienia z powodu braku danych.

Parametry paymentsWithNotSentNotifications:

Nazwa

Typ

Opis

userName

string

Nazwa odbiorcy.

phoneNumber

string

Numer telefonu odbiorcy.

amount

string

Kwota wypłaty.

referenceId

string

Własny identyfikator wypłaty.

error

string

Błąd

Parametry usersWithNotSentNotifications:

Nazwa

Typ

Opis

userName

string

Nazwa odbiorcy.

phoneNumber

string

Numer telefonu odbiorcy.

error

string

Błąd

Możliwe błędy w paymentsWithNotSentNotifications:

Błąd

Opis

sendBySmsFailed

Nie udało się wysłać wiadomości sms.

sendByEmailFailed

Nie udało się wysłać wiadomości email.

Możliwe błędy w usersWithNotSentNotifications:

Błąd

Opis

noPhoneNumber

Brak numeru telefonu.

noEmail

Brak emaila.

 • addPaymentsToDefault

Operacja służy do dodania wypłat do domyślnej listy.

Wymagany JSON:

{
  "token": "<received_token>",
  "payments": [
    {
      "userName": "<recipient_name>",
      "phoneNumber": "<phone_number>",
      "firstName": "<recipient_first_name>",
      "lastName": "<recipient_last_name>",
      "email": "<email>",
      "amount": "<amount>",
      "startDate": "<start_date_YYYY-MM-DD hh:mm:ss>",
      "endDate": "<end_date_YYYY-MM-DD hh:mm:ss>",
      "referenceId": "<reference_Id>",
      "description": "<description>"
    },
    {
      "userName": "<recipient_name>",
      "phoneNumber": "<phone_number>",
      "firstName": "<recipient_first_name>",
      "lastName": "<recipient_last_name>",
      "email": "<email>",
      "amount": "<amount>",
      "startDate": "<start_date_YYYY-MM-DD hh:mm:ss>",
      "endDate": "<end_date_YYYY-MM-DD hh:mm:ss>",
      "referenceId": "<reference_Id>",
      "description": "<description>"
    }
  ],
  "sendNotification": "<boolean>"
}

Parametry zapytania:

Nazwa

Typ

Opis

token

string

Token weryfikujący.

Wymagany

payments

array

Lista wypłat do dodania.

Wymagany

sendNotification

boolean

Określa, czy maja zostać wysłane powiadomienia o wypłatach do odbiorców. Działa tylko jeśli funkcja powiadomień jest włączona. Domyślnie jest jako false.

Opcjonalny

Przykładowe JSONy w odpowiedzi:

1.

{
  "status": "SUCCESS",
  "payments": [
    {
      "username": "receiver001",
      "phoneNumber": "",
      "amount": "100",
      "unifiedPaymentId": ""
    },
    {
      "username": "receiver002",
      "phoneNumber": "",
      "amount": "100",
      "unifiedPaymentId": ""
    }
  ],
  "notificationStatus": "SUCCESS",
}

2.

{
  "status": "ERROR",
  "err": "ERR_PAYMENT_DATA",
  "additionalInfo": {
    "sentDataErrors": [
     {
       "paymentNumber": 0,
       "username": "receiver001",
       "phoneNumber": "",
       "errors": [
        {
          "column": "Amount",
          "errorMessage": "WARNING_INVALID_AMOUNT"
        }
       ]
     }
    ],
    "wrongMultiplyUsers": [],
    "usersWithDifferentData": [],
    "usersWithLimitOfPaymentAmountExceeded": []
  }
}

3.

{
  "status": "SUCCESS",
  "payments": [
    {
      "username": "receiver001",
      "phoneNumber": "",
      "amount": "100",
      "unifiedPaymentId": ""
    },
    {
      "username": "receiver002",
      "phoneNumber": "",
      "amount": "100",
      "unifiedPaymentId": ""
    }
  ],
  "notificationStatus": "WARNING",
  "err": "ERR_NOTIFICATION_SENDING",
  "additionalInfo": {
       paymentsWithNotSentNotifications: [
     {
       "userName": "receiver001",
       "phoneNumber": "",
       "amount": "100",
       "referenceId": "",
       "error": "sendByEmailFailed"
     }
    ],
    usersWithNotSentNotifications: [
     {
       "userName": "receiver002",
       "phoneNumber": "",
       "error": "noEmail"
     }
    ],
  }
}

Parametry odpowiedzi:

Nazwa

Typ

Opis

status

string

Status wykonania zapytania. Możliwe odpowiedzi to „SUCCESS” i „ERROR”.

payments

array

Lista dodanych płatności z nadanym „unifiedPaymentId„.

notificationStatus

string

Status wysłania powiadomień. Możliwe odpowiedzi to „SUCCESS”, „DISABLED” i „WARNING”.

err

string

Rodzaj błędu. W przypadku notificationStatus zawierającego „WARNING”, zawiera błąd wynikły z wysłaniem powiadomień.

additionalInfo

string

Dodatkowe informacje.

Możliwe błędy:

Błąd

Opis

ERR_WRONG_PARAMETERS

Niepoprawne dane.

ERR_DATABASE

Problem z bazą danych.

ERR_TOKEN_IS_NOT_VALID

Token jest nieprawidłowy.

ERR_CURRENCY_IS_EMPTY

String waluty jest pusty.

ERR_WRONG_CURRENCY

Podana waluta nie jest używana w panelu wynagrodzeń.

ERR_PAYMENT_DATA_IS_EMPTY

Tablica payments jest pusta.

ERR_PAYMENT_DATA

Wypłaty w tablicy payments zawierają błędy.

ERR_NOTIFICATION_SENDING

Wystąpiły problemy z wysłaniem wszystkich powiadomień. Adnotacja: dodanie listy i wypłat zakończyło się powodzeniem.

 • addReservedPayment

Operacja służy do dodania wypłaty, która może zostać odebrana wyłączenie poprzez przelew bankowy w pop-upie.

Wymagany JSON:

{
  "token": "<received_token>",
  "payment": {
    "userName": "<recipient_name>",
    "phoneNumber": "<phone_number>",
    "firstName": "<recipient_first_name>",
    "lastName": "<recipient_last_name>",
    "email": "<email>",
    "userReferenceId": "<user_reference_id>",
    "amount": "<amount>",
    "startDate": "<start_date_YYYY-MM-DD hh:mm:ss>",
    "endDate": "<end_date_YYYY-MM-DD hh:mm:ss>",
    "referenceId": "<reference_Id>",
    "description": "<description>"
  },
  "bankTransferData": {
    "bankAccountName": "<bank_account_name>",
    "bankAccount": "<account_iban>"
  },
  "sendNotification": "<boolean>"
}

Parametry zapytania:

Nazwa

Typ

Opis

token

string

Token weryfikujący.

Wymagany

payment

object

Obiekt z danymi nowej wypłaty

Wymagany

bankTransferData

object

Obiekt z danymi konta bankowego

Wymagany

sendNotification

boolean

Określa, czy maja zostać wysłane powiadomienia o wypłatach do odbiorców. Działa tylko jeśli funkcja powiadomień jest włączona. Domyślnie jest jako false.

Opcjonalny

Przykładowe JSONy w odpowiedzi:

1.

{
  "status": "ERROR",
  "err": "ERR_WRONG_BANK_ACCOUNT",
}

2.

{
  "status": "SUCCESS",
  "payment": {
     "username": "receiver001",
     "phoneNumber": "",
     "amount": "100",
     "unifiedPaymentId": ""
   },
  "notificationStatus": "SUCCESS"
}

3.

{
  "status": "SUCCESS",
  "payment": {
      "username": "receiver001",
      "phoneNumber": "",
      "amount": "100",
      "unifiedPaymentId": ""
    },
  "notificationStatus": "WARNING",
  "err": "ERR_NOTIFICATION_SENDING",
  "additionalInfo": {
       paymentsWithNotSentNotifications: [
     {
       "userName": "receiver001",
       "phoneNumber": "",
       "amount": "100",
       "referenceId": "",
       "error": "sendByEmailFailed"
     }
    ],
  }
}

Parametry odpowiedzi:

Nazwa

Typ

Opis

status

string

Status wykonania zapytania. Możliwe odpowiedzi to „SUCCESS” i „ERROR”.

payment

array

Dodana płatność

notificationStatus

string

Status wysłania powiadomień. Możliwe odpowiedzi to „SUCCESS”, „DISABLED” i „WARNING”.

err

string

Rodzaj błędu.

additionalInfo

string

Dodatkowe informacje.

Możliwe błędy:

Błąd

Opis

ERR_WRONG_PARAMETERS

Niepoprawne dane.

ERR_DATABASE

Problem z bazą danych.

ERR_TOKEN_IS_NOT_VALID

Token jest nieprawidłowy.

ERR_WRONG_BANK_ACCOUNT

Nieprawidłowy IBAN

ERR_CURRENCY_IS_EMPTY

String waluty jest pusty.

ERR_WRONG_CURRENCY

Podana waluta nie jest używana w panelu wynagrodzeń.

ERR_PAYMENT_DATA_IS_EMPTY

Tablica payments jest pusta.

ERR_PAYMENT_DATA

Obiekt payment zawiera błędy.

ERR_NOTIFICATION_SENDING

Wystąpiły problemy z wysłaniem powiadomienia. Adnotacja: dodanie listy i wypłaty zakończyło się powodzeniem.

 • revokePayment

Operacja służy do anuowania wypłaty.

{
  "token": "<received_token>",
  "unifiedPaymentId": "<unified_payment_Id>",
  "reason": "<revoke_reason>"
}

Parametry zapytania:

Nazwa

Typ

Opis

token

string

Token weryfikujący.

Wymagany

unifiedPaymentId

string

Identyfikator wypłaty.

Wymagany

reason

string

Powód anulowania wypłaty.

Wymagany

1.

{
  "status": "SUCCESS",
  "listStatus": "DEACTIVATED",
}

2.

{
  "status": "ERROR",
  "err": "ERR_PAYMENT_DATA"
}

Parametry odpowiedzi:

Nazwa

Typ

Opis

status

string

Status wykonania zapytania. Możliwe odpowiedzi to „SUCCESS” i „ERROR”.

listStatus

array

Status listy po anulowaniu wypłaty. Możliwe odpowiedzi to „ACTIVATED”, „DEACTIVATED” i „REVOKED”.

err

string

Rodzaj błędu.

Możliwe błędy:

Błąd

Opis

ERR_WRONG_PARAMETERS

Niepoprawne dane.

ERR_DATABASE

Problem z bazą danych.

ERR_TOKEN_IS_NOT_VALID

Token jest nieprawidłowy.

ERR_UNIFIED_PAYMENT_ID_IS_NOT_VALID

UnifiedPaymentId jest nieprawidłowy.

ERR_NO_REASON

Brak powodu anulowania wypłaty.

ERR_PAYMENT_IS_REVOKED

Wypłata jest już anulowana.

ERR_PAYMENT_IS_FINISHED

Wypłata została już zrealizowana.

ERR_PAYMENT_IS_TRANSFERRING

Wypłata jest w trakcie transferu.

 • getPaymentStatus

Operacja służy do sprawdzenia statusu wypłaty.

Wymagany JSON:

{
  "token": "<received_token>",
  "unifiedPaymentId": "<unified_payment_Id>"
}

Parametry zapytania:

Nazwa

Typ

Opis

token

string

Token weryfikujący.

Wymagany

unifiedPaymentId

string

Identyfikator wypłaty.

Wymagany

1.

{
  "status": "SUCCESS",
  "paymentStatus": "SUCCESS",
}

2.

{
  "status": "ERROR",
  "err": "ERR_PAYMENT_DATA"
}

Parametry odpowiedzi:

Nazwa

Typ

Opis

status

string

Status wykonania zapytania. Możliwe odpowiedzi to „SUCCESS” i „ERROR”.

paymentStatus

array

Lista dodanych płatności z nadanym „unifiedPaymentId”.

err

string

Rodzaj błędu.

Enumy paymentStatus:

Enum

Opis

READY

Wypłata gotowa do odebrania.

ON_HOLD

Wypłata jest wstrzymana.

REVOKED

Wypłata jest anulowana.

TRANSFERRING

Wypłata jest w trakcie odbierania.

TRANSFERRED

Wypłata została wysłana.

Możliwe błędy:

Błąd

Opis

ERR_WRONG_PARAMETERS

Niepoprawne dane.

ERR_DATABASE

Problem z bazą danych.

ERR_TOKEN_IS_NOT_VALID

Token jest nieprawidłowy.

ERR_UNIFIED_PAYMENT_ID_IS_NOT_VALID

UnifiedPaymentId jest nieprawidłowy.

Pop-up odbioru przelewem bankowym

Aby uruchomić pop-up do odbioru wynagrodzenia przelewem bankowym, należy do strony dołączyć skrypty „billon.js” oraz „billon-salary-iframe.js”, który możemy dostarczyć. W kodzie strony w momencie kliknięcia wybranego elementu HTML należy uruchomić funkcję „billon.salaryIframe(<obiekt_z_parametrami>)” z następującymi parametrami:

 • address: adres strony z pop-upem, np. „https://wyplaty.billongroup.com/production/popup”, którą możemy specjalnie przygotować
 • data: {
  unifiedPaymentId: identyfikator płatności
  }
 • onClosed (opcjonalny): funkcja wywołana po zamknięciu pop-upu przez użytkownika
Czy ten artykuł jest dla Ciebie pomocny? Tak Nie

Jak możemy pomóc?