1. Wstęp
 2. Usługi internetowe
 3. Bezpośredni dostęp do panelu wypłat

Bezpośredni dostęp do panelu wypłat

Panel wypłat jest systemem do zarządzania listą wypłat. Jeśli jesteś nim zainteresowany, skontaktuj się z nami. Bezpośredni dostęp do panelu wypłat służy do dodawania list spoza panelu.

Definicje

Adres backend – adres, pod którym znajduje się API, jest on dostarczany wraz z pozostałymi podstawowymi danymi przy zawieraniu umowy.

Stałe hasło autoryzacji – hasło które jest generowane podczas aktywacji integracji, jest ono wykorzystywane do autoryzacji.

Klucz API – ciąg znaków który pozwala na dostęp do funkcji API, jest on ważny przez 24h od uzyskania.

Korzystanie z API

Komunikacja z API odbywa się za pomocą żądań REST wysyłanych na adres backendu. Przed skorzystaniem z funkcji API należy najpierw uzyskać tymczasowy klucz api za pomocą autoryzacji opisanej we specyfikacji API. Klucz ten trzeba podawać w nagłówku zapytania w parametrze x-access-token.

Aktywacja integracji API

Aby włączyć możliwość korzystania z Panelu z wykorzystaniem API należy, będąc zalogowanym jako administrator z uprawnieniem do zarządzania ustawieniami, wejść w zakładkę Ogólne ustawień i aktywować przełącznik „Integracja API”, a następnie skopiować „Stałe hasło autoryzacji” będzie ono potrzebne do uzyskania dostępu do API.

Informacje o błędzie

W przypadku błędu podczas wykonywania żądania, API zwraca odpowiedź zawierającą informacje o błędzie. Ma ona następujący parametry:

Parametr

Typ danych

Przykładowa wartość

Opis

error

object

nd.

Obiekt z informacjami o błędzie

error.message

string

One of required fields is empty!

Słowny opis błędu, który wystąpił

error.type

string

INVALID_PARAMS

typ błędu, możliwe wartości znajdują się w poniższej tabeli

errors

array

[]

Nie ma znaczenia przy obsłudze API

Możliwe typy błędu:

Typ

Opis

INVALID_PARAMS

Jeden z wymaganych parametrów był pusty lub podana wartość parametru była błędna

INSUFFICIENT_FUNDS

Konto panelu nie ma wystarczających, dostępnych środków by zrealizować wypłatę

Przykładowa odpowiedź:

{

  "error": {

   "message":"One of required fields is empty!",

   "type": "INVALID_PARAMS"

  }, "errors": []

}

Daty i strefy czasowe

Daty należy przekazywać formacie zgodnym z ISO lub RFC2822.

Specyfikacja API

Autoryzacja

W celu korzystania z pozostałych metod API należy najpierw uzyskać tymczasowy token API. Jest on ważny przez 24 godziny.

Metoda: POST

Adres: /api/authenticate

Parametry:

Parametr

Typ danych

Wymagane

Przykładowa wartość

Opis

apiKey

string

Tak

abc0123456789

Stałe hasło autoryzacji które można znaleźć w ogólnych ustawieniach panelu

Przykładowe żądanie:

curl -X POST „http://paydev2.billon.tv:5006/api/authenticate” -H „accept: application/json” -H „Content-Type: application/json” -d „{ \”apiKey\”: \”1234567890\”}”

Zwracane dane:

Parametr

Typ danych

Przykładowa wartość

Opis

token

string

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJleGFtcGxlIjoiSldUIn0.1CWW9yelrYaVHB3CXYHJE0CkbMWlPUnSRCxOgjC_LT0

Token API wymagany w pozostałych funkcjach

Przykładowa odpowiedź:

{

  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJleGFtcGxlIjoiSldUIn0.1CWW9yelrYaVHB3CXYHJE0CkbMWlPUnSRCxOgjC_LT0"

}

Możliwe typy błędów: INVALID_PARAMS

Utworzenie wypłaty

Pozwala na dodanie nowej wypłaty wynagrodzenia do panelu. Żądanie to zawiera też informacje o odbiorcy, jeśli taki nie istnieje to zostaje utworzony na podstawie podanych danych. Jeśli projekt o podanej nazwie nie istnieje zostaje on utworzony.

Metoda: POST

Adres: /api/payment/create

Nagłówki:

x-access-token – Token API uzyskany korzystając z autoryzacji

Parametry:

Parametr

Typ danych

Wymagane

Przykładowa wartość

Opis

amount

number

Tak

1

Kwota wypłaty

currency

string

Tak

PLN

Waluta wypłaty

startDate

string

Tak

2018-01-01 12:00:00

Data, od której ważna jest wypłata

endDate

string

Tak

2018-01-02 00:00:00

Data, do której ważna jest wypłata

name

string

Tak

Project name

Nazwa projektu, do którego ma zostać dodana wypłata

description

string

Tak

Payment description

Opis wypłaty

userName

string

Jedno z userName, phoneNumber

I referenceId

tester

Nazwa użytkownika odbiorcy

phoneNumber

string

123456789

Numer telefonu odbiorcy

referenceId

string

1

Numer referencyjny odbiorcy

firstName

string

Nie

test

Imie odbiorcy

lastName

string

Nie

tester

Nazwisko odbiorcy

email

string

Nie

test@test.test

Adres email odbiorcy

notification

boolean

Tak

true

Czy odbiorca ma dostać powiadomienie o utworzeniu wypłaty

Przykładowe żądanie:

curl -X POST „http://paydev2.billon.tv:5006/api/payment/create” -H „accept: application/json” -H „x-access-token: eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJleGFtcGxlIjoiSldUIn0.1CWW9yelrYaVHB3CXYHJE0CkbMWlPUnSRCxOgjC_LT0” -H „Content-Type: application/json” -d „{ \”amount\”: 1, \”currency\”: \”PLN\”, \”startDate\”: \”2018-01-01 12:00:00\”, \”endDate\”: \”2018-01-02 00:00:00\”, \”name\”: \”Project name\”, \”description\”: \”Payment description\”, \”userName\”: \”tester\”, \”phoneNumber\”: „123456789”, \”referenceId\”: 1, \”firstName\”: „test”, \”lastName\”: „tester”, \”email\”: „test@test.test”, \”notification\”: true}”

Zwracane dane:

Parametr

Typ danych

Przykładowa wartość

Opis

payments

array

nd.

Jednoelementowa tablica zawierająca utworzoną wypłatę

payments[0].amount

number

1

Kwota wypłaty

payments[0].id

number

1

Numer indentyfikacyjny wypłaty

payments[0].currency

string

PLN

Waluta wypłaty

payments[0].startDate

date

2018-01-01T12:00:00.000Z

Data, od której ważna jest wypłata

payments[0].endDate

date

2018-01-02T00:00:00.000Z

Data, do której ważna jest wypłata

payments[0].description

string

Payment description

Opis wypłaty

payments[0].notification

boolean

true

Czy odbiorca ma dostać powiadomienie o utworzeniu wypłaty

payments[0].status

string

READY

Status z jakim została utworzona wypłaty. Możliwe wartości:

READY – Gotowa do odbioru

UNAUTHORIZED – Oczekuje na autoryzacje

payments[0].recipientId

number

1

Numer identyfikacyjny odbiorcy

payments[0].projectId

number

1

Numer identyfikacyjny projektu

payments[0].updatedAt

date

2018-01-01T00:00:00.000Z

Data ostatniej aktualizacji wypłaty

payments[0].createdAt

date

2018-01-01T00:00:00.000Z

Data utworzenia wypłaty

Przykładowa odpowiedź:

{

  "payments": [

   {

     "amount": 1,

     "id": 1,

     "currency": "PLN",

     "startDate": "2018-01-01T12:00:00.000Z",

     "endDate": "2018-01-02T00:00:00.000Z",

     "description": "Payment description",

     "notification": true,

     "status": "READY",

     "recipientId": 1,

     "projectId": 1,

     "updatedAt": "2018-01-01T00:00:00.000Z",

     "createdAt": "2018-01-01T00:00:00.000Z"

   }

  ]

}

Możliwe typy błędów: INVALID_PARAMS, INSUFFICIENT_FUNDS

Anulowanie wypłaty

Pozwala na anulowanie wcześniej utworzonej wypłaty. Anulowanych wypłat nie można już odebrać ani ponownie aktywować. Anulowanie płatności zawalania zablokowane przez nie środki. Zwraca ilość wypłat które udało się poprawnie anulować.

Metoda: POST

Adres: /api/payment/cancel

Nagłówki:

x-access-token – Token API uzyskany korzystając z autoryzacji

Parametry:

Parametr

Typ danych

Wymagane

Przykładowa wartość

Opis

ids

array

Tak

[1,2,3]

Numery identyfikacyjne wypłat które mają zostać anulowane

Przykładowe żądanie:

curl -X POST „http://paydev2.billon.tv:5006/api/payment/cancel” -H „accept: application/json” -H „x-access-token: eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJleGFtcGxlIjoiSldUIn0.1CWW9yelrYaVHB3CXYHJE0CkbMWlPUnSRCxOgjC_LT0” -H „Content-Type: application/json” -d „{ \”ids\”: [1,2,3]}”

Zwracane dane:

Parametr

Typ danych

Przykładowa wartość

Opis

success

number

3

Ilość wypłat, które udało się poprawnie anulować

Przykładowa odpowiedź:

{"success": 3}

Możliwe typy błędów: INVALID_PARAMS

Czy ten artykuł jest dla Ciebie pomocny? Tak 1 Nie 1

Jak możemy pomóc?